Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vztah mezi Creditmall s.r.o. (držitel) a novým nabyvatelem (nabyvatel) internetové domény z vlastnictví držitele.

Držitel je vlastníkem internetové domény, nabyvatel o tuto internetovou doménu projevil zájem.

Podmínkou převodu internetové domény z držitele na nabyvatele je uhrazení plné smluvní ceny nabyvatelem na účet držitele. Smluvní cenou se rozumí veškeré náklady nabyvatele potřebné k tomu, aby internetovou doménu získal do svého držení a to včetně případných poplatků za převod a včetně daně z přidané hodnoty v zákonné výši.

Úhrada celé smluvní ceny je možná buď  platební kartou ze stránky www.nakupdomen.cz a nebo v případě smluvní ceny 10.000,-Kč (nebo 300,-EUR nebo 350,-USD) a vyšší kombinovaným způsobem, kdy je nezbytně nutné nejdříve zaplatit platební kartou ze stránky www.nakupdomen.cz část kupní ceny ve výši 10.000,-Kč (nebo 300,-EUR nebo 350,-USD) a zbývající část kupní ceny pak doplatit na účet držitele bankovním převodem na základě držitelem zaslané výzvy k platbě. V okamžiku zaplacení této první části kupní ceny je příslušná doména rezervována pro nabyvatele. Zbývající část kupní ceny je nabyvatel povinen zaplatit nejpozději do 14 dnů od vystavení výzvy k platbě. Pokud nedojde ze strany nabyvatele k řádnému uhrazení zbývající části kupní ceny, je po termínu splatnosti příslušná doména opět uvolněna do nabídky a nabyvatelem dříve zaplacená částka 10.000,-Kč (nebo 300,-EUR nebo 350,-USD) zůstává držiteli jakožto smluvní pokuta. V případě řádného uhrazení zbývající části smluvní ceny formou převodu na účet držitele zašle držitel nabyvateli informaci o připsání peněz prostřednictvím elektronické pošty. V případě obou způsobů úhrady smluvní kupní ceny započne držitel bez zbytečného odkladu (do dvou pracovních dnů) formální úkony potřebné pro zahájení procesu převodu internetové domény až poté, co na svém účtu zaznamená připsání celé smluvní kupní ceny.

V případě nákupu při smluvní ceně 10.000,-Kč (nebo 300,-EUR nebo 350,-USD) a výše je vyžadováno vyplnění všech fakturačních údajů nabyvatele.

Pro úkony spojené s převedením zakoupené domény je bezpodmínečně nutná součinnost nabyvatele, ideálně v tom smyslu, aby byl registrován jako zákazník u stejného poskytovatele internetových a hostingových služeb, u kterého je držitelem převáděná internetová domény registrována doposud, tedy nejčastěji u Active 24 s.r.o.. Nabyvatel bere na vědomí, že pokud by nebyl u stejného poskytovatele registrován, proces převodu internetové domény se může prodloužit v závislosti na konkrétních podmínkách obou poskytovatelů do převádění zainteresovaných. V každém případě však držitel poskytne veškerou potřebnou součinnost, aby bez zbytečných odkladů bylo možné celý proces převodu internetové domény uskutečnit.

Žádné případné zpoždění v procesu převodu internetové domény z držitele na nabyvatele není důvodem k neplatnosti celého obchodu.

V případě jakýchkoliv komplikací při převodu internetové domény se zavazují držitel i nabyvatel vyvinout veškeré své úsilí k tomu, aby se proces převodu zdárně dokončil.

Nabyvatel bere na vědomí, že v případě převodů nadnárodních domén mezi různými poskytovateli internetových a hostingových služeb lze tento úkon provádět až po uplynutí 60 dnů od registrace internetové domény držitele. Pokud je v době převodu převáděná internetová doména ještě v této ochranné lhůtě, vyrozumí držitel nabyvatele o této skutečnosti a celý formální proces započne až po jejím uplynutí.

Od okamžiku převedení internetové domény z držitele na nabyvatele jdou veškeré platby s internetovou doménou spojené na vrub nabyvatele (udržovací poplatky za správu domény, hosting, apod.). Držitel také nadále po převedení internetové domény na nabyvatele nijak neodpovídá za obsah internetových stránek na internetové doméně provozovaných.

Nestanoví-li VOP jinak, považují držitel i nabyvatel za důvěrné ve smyslu §504 občanského zákoníku všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním. Tyto informace nesdělí, nezpřístupní nebo neumožní zpřístupnit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informaci o sjednání smluvního vztahu, dále na informace, které jsou veřejně dostupné. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou poskytnuté jako povinné podklady k registraci internetové domény a které proto byly poskytnuty příslušnému správci TLD či obchodnímu partnerovi, jehož prostřednictvím k registraci dochází či v budoucnosti dojde.

Veškeré domény, které nabízíme na www.nakupdomen.cz jsou ve výhradním vlastnictví držitele. Zájemce o koupi domén (budoucí nabyvatelé) si tuto skutečnost mohou kdykoliv ověřit na stránkách českého národního správce domén www.nic.cz nebo na stránkách nadnárodního správce domén www.whois.com.

Nákup na www.nakupdomen.cz je možný po vyplnění nutných údajů o nabyvateli i bez registrace. Pokud ale registrovaný nabyvatel řádně dokončí svůj první nákup, je mu při příštím přihlášení automaticky přiznávána sleva z ceníkových cen ve výši 10%.

Všechny spory vyplývající ze vztahů mezi držitelem a nabyvatelem budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo, všechny spory z tohoto vztahu a v souvislosti s ním budou s konečnou platností vyřešeny u obecných soudů České republiky.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.12.2015 a Creditmall s.r.o. si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit. Platnou verzí VOP je vždy ta, která je uveřejněna na www.nakupdomen.cz.

 

 

 

List of all domains to buy